ข่าวประชาสัมพันธ์

September 25, 2023

สกศ. ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สกศ. เดินหน้าขับเคลื่อนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ ฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/ 2566  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม  ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – สกศ. เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและให้แนวทางในการดำเนินงานต่อไปด้วย

 

  

สกศ. ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  ของ สกศ. (อพ.สธ. – สกศ.) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  ของ อพ.สธ. เน้นในเรื่องการสร้างจิตสำนึก ดังมีการดำเนินการต่อไปนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สกศ. ดำเนิน “โครงการส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : กรณีศึกษาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม” และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนิน “โครงการศึกษาแนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของปราชญ์ชาวบ้าน” และ “กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญา /ทรัพย์สินทางปัญญาและตัวอย่าง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของครูภูมิปัญญาไทย” โดยนำร่องด้านการทอผ้า เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน สามารถต่อยอดสู่การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ได้  สำหรับโครงการที่จะดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  จะเน้นในเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญา /ทรัพย์สินทางปัญญาและตัวอย่างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของครูภูมิปัญญาไทยเช่นเดิม แต่จะขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูภูมิปัญญาไทยทั้ง ๙ ด้าน ที่มีความพร้อมและสนใจ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วางแผนจะจัดทำ “โครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาต้นแบบ อพ.สธ.”

 

  

 

ที่ประชุมได้ทบทวนแผนการดำเนินงาน และเห็นชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่นานาประเทศให้ความสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ