ข่าวประชาสัมพันธ์

October 27, 2023

สกศ.จัดประชุมหารือ อพ.สธ. วางแนวทางการทำงาน มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่  27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นประธาน ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และทีมงานเข้าร่วมประชุม

  

  

  

  

  

  

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยได้เชิญผู้บริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และทีมงาน มาให้คำชี้แนะและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำโดย ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ และทีมงาน ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานจะดำเนิน “โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของปราชญ์ชาวบ้าน”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ วิธีการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านในบริบทของท้องถิ่นต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้  สำนักงานฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการ และได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัยมาให้รายละเอียดแนวทางการศึกษาวิจัย

  

จากนั้น สำนักงานฯ ได้นำเสนอโครงการที่วางแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คือ  “โครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาต้นแบบในโครงการ อพ.สธ.” และในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ คือ “โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ”

ทั้งนี้ นายพรชัย จุฑามาศ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเน้นให้ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี และให้เชื่อมโยงความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ให้คำแนะนำว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) เนื่องจากต่อไปเรื่องนี้กำลังจะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ   ซึ่ง สกศ. จะนำคำแนะนำมาพัฒนาโครงการและ มุ่งดำเนินงานสู่การปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากร ให้แก่ผู้เรียน และประชาชนชาวไทยต่อไป