ข่าวประชาสัมพันธ์

August 10, 2023

สกศ. สานต่อโครงการ อพ.สธ. – สกศ. มุ่งสร้างทักษะชีวิตควบคู่จิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

image

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ.-สกศ.) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยมี นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (ดร.ประวีณา อัสโย) คณะทำงานจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ของ สกศ. ในระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อาทิ กิจกรรมศึกษาแนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในภูมิปัญญา / ทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการผลิตภัณฑ์ของครูภูมิปัญญาไทยด้านการทอผ้า รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น / ครูภูมิปัญญาไทย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นได้ที่หัวข้อ อพ.สธ. – สกศ. ของเว็บไซต์ สกศ. >> https://rspg.onec.go.th

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของ สกศ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งจะศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงงานสวนพฤกษศาสตร์ของสถานศึกษาต้นแบบในโครงการ อพ.สธ. ที่ประชุมได้ร่วมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความโดดเด่นที่สามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้  รวมถึงได้หารือประเด็นในการศึกษา เพื่อส่งต่อการสร้างจิตสำนึกควบคู่กับการสร้างทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นต่อไป