ข่าวประชาสัมพันธ์

March 2, 2023

สกศ.จัดประชุมคณะทำงานฐานข้อมูล (อพ.สธ.-สกศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เน้นเชื่อมโยงข้อมูลของสกศ. กับ อพ.สธ.

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานฐานข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (อพ.สธ.-สกศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ อาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา โดยมี ผศ.ดร. วุฒิพงษ์ ชินศรี เป็นประธานคณะทำงาน มี ดร. ประวีณา อัสโย เป็นรองประธาน  คณะทำงานชุดนี้ มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวม ประสาน ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานฯ ให้เชื่อมต่อกับ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรในระดับชาติของประเทศไทย

    

ในการประชุมคณะทำงานฯ ได้ร่วมหารือกับนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  นายขจรศักดิ์ วรประทีป หัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ. และทีมงาน โดยสำนักงานฯ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ดของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ซึ่งได้แก่ กรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ของสำนักงานฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ที่ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ ๑) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และนวัตกรรมของสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ๒) กิจกรรมการทำข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/ครูภูมิปัญญาไทย ๓) การจัดประชุมคณะกรรมการอพ.สธ.- สกศ. และคณะทำงาน อพ.สธ. สกศ./ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๔) กิจกรรมสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน อพ.สธ.-สกศ. รวมถึงนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของสำนักงานฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายละเอียดฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทยของสำนักงานฯ

      

    

  

จากนั้น นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ได้ให้หลักการในการเชื่อมโยงข้อมูล  และนายขจรศักดิ์ วรประทีป หัวหน้าแผนกวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันของ อพ.สธ.  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการนำเข้าหรือเชื่อมโยงข้อมูลครูภูมิปัญญาไทยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับฐานข้อมูลหรือแอปพลิเคชัน ของ อพ.สธ. ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีบางส่วนที่มีความแตกต่าง เช่น ครูภูมิปัญญาไทย ของ สกศ. มี ๙ ด้าน แต่ อพ.สธ. มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ๑๐ ด้าน สกศ. เป็นข้อมูลบุคคล แต่ อพ.สธ. จัดเก็บภูมิปัญญาแบบเป็นเรื่อง ๆ และให้ความสำคัญกับพิกัดของพื้นที่จัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทยของสกศ. สามารถนำไปเชื่อมโยงกับใบงานที่ ๘ การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้  โดยในการเชื่อมต่อข้อมูล อพ.สธ. ได้เปิดให้ สกศ. สามารถทดสอบการใช้งานระบบฐานทรัพยากร อพ.สธ. ได้ที่ https://rspg.ogs.co.th/login และเปิดช่องทางให้ สกศ. เป็นศูนย์การสำรวจหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ฐานข้อมูลของ อพ.สธ.ได้  นับเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุง พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานต่อไป